امتحان اینترنتی زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی

نظرات 1

در حال حاضر امتحان اینترنتی پایه دوم وجود ندارد


برچست ها :
تعداد بازدید : 556
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه دوم

نظرات 0

در حال حاضر مطلبی در این مورد وجود ندارد


برچست ها :
تعداد بازدید : 462
print

آموزش رنگ ها به زبان انگلیسی

نظرات 0

آموزش رنگ ها : جهت دریاف فایل رنگ ها آن را دانلود نمایید فایل بصورت wordمی باشد 

دانلود فایل رنگها
برچست ها :
تعداد بازدید : 708
print

نام رنگ ها به زبان انگلیسی و فارسی

نظرات 44

NameEnglish     
Color Tableقرمزهاجگری   Indian Red
 بژ تیرهLight Coral
 


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 117408
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه سوم درس 6

نظرات 0

درس ششم
زمان گذشته استمراري

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره زمان گذشته استمراري مي باشد.

نكات
1 – زمان گذشته استمراري در مورد عملي صحبت مي كند كه در گذشته براي مدتي انجام مي گرفته است. فرمول اين زمان به صورت زير است:
بقیه جمله+ing+فعل+فاعل
I was studing English in the evening.
2 – فعل هاي was , were فعل هاي كمكي اين زمان هستند. براي منفي كردن و سؤالي كردن از همين افعال كمكي استفاده مي كنيم. به مثال زير توجه كنيد.
She was watching T.V when I came. زمان گذشته استمراري
She wasn\'t watching T.V when I came. گذشته استمراري منفي
Was she watching T.V when I came.

تمرين
1 – براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد
1. ?................ what
I was reading a book last night .
What were you reading last night . (پاسخ)
براي سؤال ساختن فعل كمكي was يا were را قبل از فاعل مي گذاريم.
2 – ?................... when
Ali was playing football yesterday afternoon.
When was Ali playing football? (پاسخ)
3 - ………………?
No, I wasn\'t eating lunch at 12 yesterday.
Were you eating lunch at 12 yesterday.

2 – پاسخ كامل دهيد:
1. was Reza fixing his bicycle yesterday morning?
No, He wasn\'t fixing his biycle yesterday morning. (پاسخ)
براي جمله منفي زمان ماضي استمراري از weren\'t , wasn\'t استفاده مي شود.
2 – were you helping your mother yesterday afternoon?
No, I wasn\'t helping my mother yesterday afrternoon


برچست ها :
تعداد بازدید : 478
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه اول درس دوم

نظرات 0


Lesson 2درس دوم

My Classmates
همکلاسی های من

Ali: Who is that boy?اون پسره کیه؟هو ایز ذَت بوی؟

Parham: That’s Erfan. He’s our new classmate.عرفانه.همکلاسی جدیدمونه-ذَت عرفان.هیز اُر نیوُِِ کلَس میت

Ali: Let’s talk to him. بیا باهاش حرف بزنیم.لتس تاک تو هیم

Parham: Hi, Erfan. This is Ali.سلام عرفان.این علی است.های،عرفان.ذیس علی

Ali: Nice to meet you, Erfan.از دیدنت خوشحال شدم عرفان.نایس تو مییت یو

Erfan: Nice to meet you, too.من هم از ملاقاتت خوشحال شدم.نایس تو مییت یو،تو

Ali: Welcome to our school.به مدرسه ما خوش اومدی.ولکام تو اُر سکول

Erfan: Thank you.متشکرم.ثَنکیو


Practice 1-Introducing Othersتمرین1معرفی دیگران

This is my friend Parham.این دوستم پرهام است
This is my classmate Parisa.این همکلاسیم پریسا است
This is my English teacher Mr. Kamali.این آقای کمالی معلم زبانم است
Nice to meet you.از دیدنت خوشحال شدم
Nice to meet you, too.
من هم از ملاقاتتون خوشحال شدم


Practice 2-Asking Someone’s Nameپرسیدن اسم شخصی

Who is that boy?- اون پسره کیه
Who is that girl?اون دختره کیه
Who is that man?اون مرده کیه
Who is that woman?
اون زنه کیه

He’s my friend Erfan.اون دوستم عرفان است
She’s my classmate Parisa.اون همکلاسیم پریسا است
He’s my teacher Mr. Karimi.اون معلم من آقای کریمی است
She’s my teacher Miss/Mrs. Bahrami.
اون معلم من خانم بهرامی است


برچست ها :
تعداد بازدید : 487
print

اعتراضات

نظرات 12


جهت اعتراض به نمره از قسمت "نظرات"                        

اعتراض خود را وارد نمایید. اگر ایمیل ندارید ایمیل زیر را وارد نماییدeteraz@yahoo.com

نوشتن نام سایت ضروری نیست                                                "نظرات"


برچست ها :
تعداد بازدید : 729
print

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی نوبت اول

نظرات 0

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی شماره1

 نمونه سوال زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی شماره2

 نمونه سوال زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی شماره 3


برچست ها :
تعداد بازدید : 585
print

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم نوبت اول

نظرات 9

نمونه سوال زبان پایه اول شماره3

 نمونه سوال زبان پایه اول شماره2

   نمونه سوال زبان پایه اول شماره یک


برچست ها :
تعداد بازدید : 8102
print