آموزش دروس زبان انگلیسی پایه اول درس 7

نظرات 5

Lesson 7درس هفت

My Addressآدرس من

omid
:Ali’s not well. I’m going to visit him today.علی حالش خوب نیست. من قصد دارم امروز او را ببینید.
Are you coming with me?آیا شما با من میای؟
Hossein: What time are you going?حسین: چه زمان می خواهید بروید؟
Omid: Around 5 in the afternoon.امید: در حدود 5 بعد از ظهر.
Hossein: I’m not sure I can, but I’ll try. What’s his address?حسین: من مطمئن نیستم که بتوانم بیایم، اما من سعی خواهم کرد. آدرسش  چیست؟
Omid: 5 Azadi Street.امید: پلاک5 خیابان آزادی.
Hossein: Call me before you go. My phone number is 586-2144.با من تماس بگیرید قبل از اینکه بری. شماره تلفن من 586-2144 است.
Omid: OK, byeامید: OK، خداحافظ

Practice 1-Talking about your addressتمرین1-صحبت کردن در مورد آدرس

What’s your address?آدرس شما چیست
Where do you live?کجا زندگی میکنید
What’s his address?آدرس اون اقا چیست
What’s her address?آدرس اون خانم چیست
What’s their address?آدرس آنها چیست

15 Shahid Hakim Street, Manzarieh.منظریه-خیابان شهید حکیم پلاک15
24 Laleh Street, Sa’dieh.سعدیه-خیابان لاله پلاک24
39 Kargar Street, Baharestan.بهارستان-خیابان کارگر پلاک39
67 Mahan Street.خیابان ماهان پلاک67
81 Farnam Street.خیابان فرنام پلاک81

Practice 2-Talking about your telephone numberتمرین2-صحبت کردن درباره شماره تلفن

What’s your telephone number?شماره تلفن شما چیست
What’s Ali’s home number?شماره تلفن خانه علی چنده
What’s his mobile phone number?شماره تلفن موبایل اون-آقا- چنده
What’s her office phone number?شماره تلفن محل کار او-خانم-چنده
What’s their telephone number?شماره تلفن اونها چنده

Practice 3-Telling the timeگفتن ساعت و زمان

What time is it?ساعت چند است
What time are you going?چه ساعتی می روید
What time is he going?چه ساعتی او -مرد-می رود
What time is she coming back?چه ساعتی او-خانم-برمی گردد
What time are they leaving?
چه ساعتی اونها می روند-ترک می کنند

10 (O’clock).ساعت10
At 5:45 in the afternoon/p.m.ساعت پنج و چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر
8: 20 in the morning/a.m.در ساعت هشت و بیست دقیقه صبح
7:15 in the evening/p.m.در ساعت هفت و ربع شب
At 9:30
در ساعت نه و نیم

توجه:از ساعت 12شب به بعد تا ساعت12ظهر می توانیم بگوییمa.m.
توجه:از ساعت 12ظهر به بعد تا ساعت12شب می توانیم بگوییمp.m.برچست ها :
تعداد بازدید : 3326
print

آموزش دروس زبان انگلیسی پایه سوم درس8

نظرات 0


درس هشتم
قيود حالت

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره قيد حالت مي باشد. نكات آن به ترتيب زير مي باشد.

 

  نكات

1 – قيد كلمه اي است كه چگونگي انجام شدن فعل را بيان مي كند. يا بر زبان و يا مكان خاصي دلالت مي كند. شما قبلاً با قيدهاي زمان و مكان مانند yesterday(ديروز) و school (مدرسه) آشنا شديد.
همچنين با قيدهاي تكرار مانند
usually(معمولاً) و never(هرگز) آشنا شده ايد. در اين درس با قيدهاي حالت آشنا مي شويد.

2 – با اضافه كردن
ly به آخر صفت مي توان قيد حالت را ساخت. به مثال زير توجه كنيد.
Slow آهسته (صفت)
Slow + ly --> slowly به آهستگي (قيد)

Easy آسان (صفت)
Easy + ly --> easily به آساني (قيد)

3 – صفت قبل از اسم مي آيد و اسم را توصيف مي كند.

He is a bad driver.
bad : صفت

قيد معمولاً در پايان جمله مي آيد و چگونگي انجام يافتن فعل را بيان مي كند.

He is a drivers badly. ‌او به طور بدي رانندگي مي كند
badly : قيد

4 – بعضي از صفات براي تبديل شدن به قيد ly نمي گيرند بلكه شكل قيدي آنها با صفت فرق مي كند و بايستي كه از حفظ شوند مانند :
(قيد)
Good --> well(صفت)

5 – شكل قيد بعضي از صفات مانند خود صفت است و
Ly نمي گيرند.
Fast --> fast
Hard --> hard
به مثال زير توجه كنيد.

He is a hard worker. او كارگر سخت كوشي است
He works hard . او سخت كار مي كند
 

 

  تمرين
1 – در جاي خالي كلمات مناسب به كار ببريد.

1. A hard worker works ……………….

پاسخ : hard صحيح است. Hard صفتي است كه ly نمي گيرد

2 – A fast driver drives …………..

پاسخ : fast صحيح است . fast صفتي است كه ly نمي گيرد

3 – A carefull driver drives …………..

پاسخ : carefully صحيح است. با اضافه كردن ly به carfull قيد حالت ساخته مي شود  

 

  2- پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

1- she is doing her homework …….( careless-carefully-carefull)

پاسخ : carefully صحيح است. چون در اينجا به قيد حالت نياز داريم

2 – she is a ……..driver.(slowly- carefully-fast)

پاسخ‌: fast صحيح است چون در اينجا به صفت احتياج داريم. Fast هم مي تواند صفت باشد هم قيد

3 – Mina is a …………student . she speaks English. Well (well – good – bad)

پاسخ : good صحيح است چون قبل از اسم احتياج به صفت داريم كه اسم را توصيف كند.

4 – I am ai fast runner.I run ………( carefull – fast – quick)

پاسخ : fast صحيح است. چون بعد از فعل احتياج به قيد حالت داريم كه چگونگي انجام فعل را بيان كند.

5 – They learn English………….(easy – easily – careful)

پاسخ : easily صحيح است . چون درا ينجا به قيد نياز داريم  
برچست ها :
تعداد بازدید : 1628
print

امتحان اینترنتی زبان انگلیسی پایه هفتم راهنمایی درس7

نظرات 1


برچست ها :
تعداد بازدید : 2250
print

دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی برای اندرویید

نظرات 1


این هم 2تا دیکشنری برای موبایلبرچست ها :
تعداد بازدید : 2339
print

سیستم اعلام نمرات

نظرات 6

توجه:نام کاربری و رمز عبور شماره ملی ده رقمی شما می باشد- بدون خط تیره آن را وارد کنید

سیستم اعلام نمرات  کلیک کنید

توجه
:نام کاربری و رمز عبور شماره ملی ده رقمی شما می باشد- بدون خط تیره آن را وارد نمایید


برچست ها :
تعداد بازدید : 2384
print